VOP

Předměty vyloučené z přepravy

VOP

Předměty vyloučené z přepravy: 

 Odesílatel zásilek potvrzuje, že přes Zasílatele (Paramos Invest Trend s.r.o.) prostřednictvím přepravních společností nepřepravuje následující věci:

1. předměty o hmotnosti vyšší než 30 kg nebo přesahující délku 2 m, výšku 60 cm, šířku 80 cm a celkovou obvodovou délku 3 m, v případě podání v ParcelShopu i předměty o hmotnosti vyšší než 10 kg nebo přesahující délku 1 m;

 2. předměty nedostatečně zabalené a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví, tj. předměty, které nejsou zabaleny a chráněny způsobem odpovídajícím zejména jejich hmotnosti, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a jejich povaze a nesplňují podmínky  

3. svázané zásilky, zásilky přepravované na dřevěných přepravkách a v dřevěných bednách, zásilky zjevně poškozené; 

4. zboží podléhající zkáze, předměty, které mohou být zdrojem infekce, zdravotnický materiál a zapáchající předměty; 

5. lidské a zvířecí ostatky; 

6. živá zvířata a rostliny; 

7. zásilky v nevhodném obalu, zejména zabalené v pytlích, vacích a volně zabalené zásilky; 

8. věci s vysokou hodnotou, zejména finanční hotovost, drahé kovy, pravé perly, drahé kameny a klenoty, dále ceniny, cenné papíry, platební karty, tažené loterijní lístky, vstupenky, poukázky apod.; a rovněž zásilky obsahující osobní doklady a jiné druhy průkazů či dokladů, např. obchodní dokumenty, dokumenty s citlivými daty apod.; 

9. umělecká díla a předměty mající citovou hodnotu, předměty nenahraditelné, jakož i zboží, jež samo o sobě má nízkou hodnotu, ale jehož ztráta či poškození znamená vysokou škodu; 

10. teplotně nestabilní předměty vyžadující řízenou teplotu; 

11. střelivo, střelné zbraně, výbušniny a podobné předměty, s výjimkou Zásilek obsahujících mechanické zbraně, u nichž je napínací síla menší než 150 N, a nejedná se tak o zbraně "kategorie D" ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů); 

12. omamné a psychotropní látky; 

13. pneumatiky; disky kol bez obalu, obuté disky kol; 

14. tlakové nádoby a autobaterie; 

15.tekuté zboží, zejména zboží balené v kbelících, kanystrech, plechovkách, skleněných nádobách apod.; 

16. zásilky adresované na P. O. Box Příjemce; 

17. v případě exportních Zásilek (tj. Zásilek určených k přepravě mimo Českou republiku) zboží podléhající spotřební dani, jako např. alkoholické nápoje a tabákové výrobky. V případě Zásilek do zahraničí jsou z přepravy rovněž vyloučeny: osobní majetek, pneumatiky a zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet; 

18. předměty uvedené jako nebezpečné zboží na seznamu podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR – vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.) a Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA); 

19. předměty s hodnotou vyšší než 6.000,-Kč (nebo 20.000,- Kč v případě, že je ve Smlouvě sjednána dodatečná služba zvýšené odpovědnosti za škodu); 

20. předměty a zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného Příjemce nebo země, ze/do které mají být zaslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášená embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie; 

21. zásilky určené mimo státy Evropské unie, resp. všechny místa určení, které podléhají celnímu režimu; 7.1.22 zásilky v rámci Evropské unie určené do následujících míst určení: Andorra, Ceuta, Gibraltar, Řecko, Livigno, Malta, Melilla, San Marino, Kypr, město Büsingen am Hochrhein (PSČ D-78266), zámořská území a všechny evropské ostrovy s výjimkou Irska (kromě Severního Irska) a ostrovů patřících k Německu a Chorvatsku; 

23. u zásilek doručovaných do zahraničí zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet; 

24. u zásilek přepravovaných letecky předměty zakázané podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů přijatých k jeho provedení, tj. zejména zbraně, výbušniny či jiná nebezpečná zařízení, předměty nebo látky, které lze použít ke spáchání protiprávního činu, který ohrožuje bezpečnost civilního letectví. 7.2 Příkazce je povinen respektovat výše uvedená vyloučení věcí z přepravy a musí provádět náležité kontroly obsahu a obalu Zásilky před předáním Zásilky Zasílateli. Zasílatel přijímá Zásilky výhradně v uzavřených obalech. 7.3 Pokud Příkazce předá Zasílateli k přepravě zásilku, jejímž obsahem jsou předměty vyloučené z přepravy dle článku 7.1 a 7.2 bez předchozího písemného souhlasu Zasílatele, nese v souladu s právními předpisy plnou odpovědnost za škody a náklady, které vznikly Zasílateli nebo třetím osobám včetně, nikoli výlučně, povinnost nahradit náklady na nezbytná opatření k zamezení vzniku škod nebo snížení nebezpečí (např. zajištění meziskladu, zpáteční přepravy, likvidace, čištění, předání přepravci, u kterého neplatí výluky obsahu zásilky atd.). 7.4 Zasílatel přijímá pro přepravu zásilky, které jsou uzavřené a s neporušeným obalem, aniž by kontroloval jejich obsah. Zasílatel nekontroluje zásilky za účelem zjištění, zda neporušují výše uvedené zákazy. 7.5 Zásilky, které jsou vyloučeny z obstarání přepravy, není Zasílatel povinen přijmout k zajištění přepravy a má právo (nikoli povinnost) tyto zásilky odmítnout. Přijetím Zásilky se Zasílatel nezbavuje práva odmítnout obstarání přepravy Zásilky, pokud později nabude důvodné podezření, že Zásilka obsahuje zboží vyloučené z obstarání přepravy dle těchto Obchodních podmínek. V takovém případě je Zasílatel oprávněn po informování Příkazce na jeho náklady Zásilku podle konkrétních okolností a vhodnosti buď doručit Příjemci, nebo vrátit Příkazci, popřípadě naložit se Zásilkou jinak, včetně její likvidace v krajním případě nutnosti, a to tak, aby bylo pokud možno zamezeno vzniku případných škod či rizik. 7.6 Odesílatel je při balení Zásilky povinen dodržet níže uvedené podmínky. 7.6.1 Odesílat lze pouze řádně zalepené a uzavřené Zásilky opatřené adresním štítkem, které nemají žádné dlouhé nebo ostré výstupy. 7.6.2 Prostor krabice musí být optimálně vyplněn, kdy je třeba zajistit přiměřený rozměr a kvalitu obalového materiálu a vyplnit celý prostor krabice tak, aby zboží bylo ochráněno před poškozením a mělo dostatečný odstup od vnějšího obalu. 7.6.3 Křehké zboží musí být zabaleno do polystyrenu nebo jiného výplňového materiálu; nápis "křehké" či obdobné upozornění slouží pouze jako informace a nezajišťuje ochranu zboží. 7.6.4 Elektronické přístroje odesílané do opravy by měly být zabaleny ve svých originálních a úplných obalech s vhodným výplňovým materiálem. 7.6.5 Láhve a sklenice umístěné v zásilce musí být zabaleny v certifikovaných obalech určených k balíkové přepravě. Jednotlivé položky umístěné v Zásilce musí být dále chráněny ochrannými vrstvami umístěnými nejen mezi nimi, ale i pod a nad každou z nich. 7.6.6 Zboží s nepravidelným tvarem, jehož balení je obtížné, je nutno zajistit před poškozením – obalením smršťovací fólií a pod ní ještě použít další vrstvu obalového materiálu. 7.6.7 Kartónové krabice je nutné po stranách zalepit lepicí páskou. 7.6.8 Adresní štítek a nálepky označující zvláštní služby musí být nalepeny na jednu z největších stran zásilky.