PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Paramos Invest Trend s.r.o., IČO 04273630 se sídlem Růžová 972/1, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 245166, s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, nebo jinou relevantní legislativou poskytuje následující informace.

Paramos se zavazuje, že s údaji subjektů, které přijme od svých zákazníků/příkazců, podle Smlouvy o fulfillmentu a podle Rámcové zasilatelské smlouvy, za účelem vykonávání přepravních či souvisejících služeb, a které mají charakter osobních údajů, bude zacházet v souladu s platnou legislativou ČR a EU a nebude je využívat k žádnému jinému účelu, než je k splnění výše uvedených smluv ve prospěch subjektu údajů, a to v souladu s čl.6 odst.1 písm. b) Nařízení EU č.2016/679.

Zákazník/příkazce může být zasílatelem, v tomto případě společností Paramos Invest Trend s.r.o., eventuálně jím pověřenou osobou, kontaktován v případě marketingové či reklamní akce, nabídky obchodní spolupráce, soutěží, oznámení či dotazu týkajícího se současné spolupráce či jiného oznámení nebo obchodního sdělení a to formou osobní, telefonickou, písemnou či elektronickou, nebo jinou formou kontaktu a souhlasí s použitím uvedených kontaktních údajů k marketingovým účelům zasílatele.

Společnost Paramos Invest Trend s.r.o., při poskytování zasilatelských služeb určuje, jaké údaje a za jakým účelem zpracovává a jakými prostředky tak činí. Sama také jejich shromažďování, zpracování a uchovávání organizuje a je za ně odpovědná.

Společnost Paramos Invest Trend s.r.o., je oprávněna uchovávat shromážděné údaje i po ukončení zasilatelské smlouvy, není povinna je na pokyn zákazníka vymazat, a to v rozsahu a po dobu, po kterou je to nezbytné pro určení, výkon či obhajobu právních nároků., např. Odpovědnost za škodu nebo za ztrátu zásilek atp.

Všem, jejichž údaje zpracováváme, garantujeme transparentní přístup při uplatňování jejich práv. K vyřizování požadavků při uplatnění práv Subjektů Údajů přistupujeme zodpovědně, proto i s maximálním důrazem na ujištění, že žádost vznáší skutečně oprávněné osoby. To znamená, že než váš požadavek vyřídíme, musíme si být jisti identitou žadatele (neplatí pro obecné dotazy o zpracování). V souladu s legislativou o ochraně osobních údajů, vyřizujeme požadavky na uplatnění práv Subjektů údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní od uplatnění a poskytnutí jistoty, že požadavek byl vznesen oprávněnou osobou. Ve složitých případech se může tato lhůta prodloužit, maximálně však o 2 měsíce.

V případě, že máte dotaz nebo požadavek ve věci zpracování osobních údajů v Paramos Invest Trend, kontaktujte nás na emailu: info@paramos.cz.